Subsidie voor procesverbetering (ESF Actie E – subsidie sociale innovatie, vitale bedrijven)

Resultaten verbeteren? Processen innoveren om slimmer te werken?

Er is vanaf 10 oktober 2011 subsidie beschikbaar voor het inhuren van een externe adviseur voor een project op het terrein van sociale innovatie. Het project moet zijn gericht op het opstellen van een diagnose of advies of het uittesten of het implementeren van de aanpak gericht op procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.

Procesverbetering is het gezamenlijk (bijvoorbeeld met verbeterteams – sociale innovatie), verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld in een zorgorganisatie is een forse reductie (meer dan 50%) in wacht- en doorlooptijden gerealiseerd, er gaat volgens LEAN / Agile worden gewerkt. De professionals zijn actief betrokken bij het veranderingsproces, waardoor processen slimmer georganiseerd zijn. Bij de nieuwe werkwijze wordt ook de zienswijze van de cliënten meegenomen. Het eindresultaat is een verhoogde medewerkers- en klant tevredenheid en verbeterde efficiency.

De subsidie is gericht op arbeidsorganisaties (werkgevers). De projectkosten moeten een ondergrens hebben van € 13.000. Ook kunnen werkgevers uit het MKB hun krachten bundelen en gezamenlijk één subsidieaanvraag indienen ten bedrage van € 18.000,–.

Het aanvraagtijdvak loopt van maandag 10 oktober 2011, 9:00 uur tot vrijdag 21 oktober 2011, 17:00 uur met een totaal subsidieplafond van € 25,2 miljoen. Zijn er meer inschrijvingen, dan geldt een loting.

Alleen de kosten van een extern ingehuurde adviseur (of adviseurs) worden gesubsidieerd. Deze kosten bestaan uit het uurtarief maal het aantal gewerkte uren. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals bijvoorbeeld voor reizen en verbruiksgoederen, komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook kosten die de subsidieontvanger maakt in het kader van zijn project zijn niet subsidiabel.

De activiteiten van de adviseur hebben (binnen een of meer van de vastgestelde thema’s) enkel betrekking op:

  • het opstellen van een diagnose of advies, of
  • het in de praktijk (laten) uittesten of implementeren van een plan van aanpak.

De adviseur is een natuurlijk persoon, niet zijnde een werknemer van de subsidieaanvrager, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als adviseur werkzaam is op het gebied van sociale innovatie in arbeidsorganisaties door middel van gedragsbeïnvloeding of cultuurverandering.

Een project komt voor subsidie in aanmerking indien:

  1. het project een duur van ten hoogste negen maanden heeft;
  2. het project uiterlijk binnen vier weken na verzending van het besluit tot verlening
    van de subsidie start;
  3. werknemers van de subsidieaanvrager actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project; en
  4. drie referenties van drie verschillende opdrachtgevers worden overgelegd met
    betrekking tot de kennis en ervaring op het terrein van sociale innovatie van de beoogde adviseur(s).

Voor meer informatie:

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *